Ir o contido principal

No Politécnico de Santiago queremos coñecer a súa opinión, polo que pode facernos chegar as súas SUXESTIÓNS, QUEIXAS ou FELICITACIÓNS a través deste formulario: 

  • SUXESTIÓN: Idea que se lle aporta á Dirección do CIFP con ánimo construtivo para a súa mellora.
  • QUEIXA: Mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a Dirección do CIFP non ten contraídos compromisos debidos ao SXC (Sistema de Xestión da Calidade) ou legais.
  • FELICITACIÓN: Manifestación de satisfacción cunha Sección concreta do CIFP pola calidade do servizo prestado.

As Reclamacións: xestionaranse segundo a Lei 39/2015, de 1 de octubre, do procedemento administrativo común das administracións públicas polo que non se poden cursar a través de este formulario.  

Pregámoslle que cubra os seguintes datos, tendo en conta a seguinte información sobre o uso que se lle vai dar aos seus datos persoais:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
 Responsable do tratamento Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Secretaría Xeral Técnica.
 Finalidades do tratamentoRecoller información para poder respostar ao usuario/a con respecto á suxestión, queixa ou felicitación presentada.
 Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.
 Destinatarios dos datosNon se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei.
Exercicio de dereitosAs persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicionalhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
o tratamento dos meus datos persoais coa finalidade do envío dunha suxestión, queixa ou felicitación.
CAPTCHA
Esta pregunta serve para evitar envíos automáticos de spam.

O CIFP Politécnico de Santiago acolle ao redor de mil cincocentos alumnos e alumnas en oito familias profesionais, convertíndose nun punto de encontro entre a formación profesional e o mundo laboral.

Redes sociais