Ir o contido principal

Sistema de recollida das necesidades formativas das empresas da comarca que teñen unha relación directa cos estudios impartidos no noso centro. 

Pregámoslle que cubra os seguintes datos, tendo en conta a seguinte información sobre o uso que se lle vai dar aos seus datos persoais:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
 Responsable do tratamento Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Secretaría Xeral Técnica.
 Finalidades do tratamentoRecoller información acerca das necesidades formativas das empresas solicitantes.
 Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.
 Destinatarios dos datosNon se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei.
Exercicio de dereitosAs persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicionalhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Enderezo
o tratamento dos datos consignados coa finalidade de solicitar formación no CIFP Politécnico de Santiago.
CAPTCHA
Esta pregunta serve para evitar envíos automáticos de spam.

O CIFP Politécnico de Santiago acolle ao redor de mil cincocentos alumnos e alumnas en oito familias profesionais, convertíndose nun punto de encontro entre a formación profesional e o mundo laboral.

Redes sociais