Ir o contido principal

Sistema de recollida das características do emprego solicitado polo alumnado formado no noso centro.

Pregámoslle que cubra os seguintes datos, tendo en conta a seguinte información sobre o uso que se lle vai dar aos seus datos persoais:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
 Responsable do tratamento Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Secretaría Xeral Técnica.
 Finalidades do tratamentoRecoller información para tramitar a demanda de emprego da persoa solicitante.
 Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.
 Destinatarios dos datosNon se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei.
Exercicio de dereitosAs persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicionalhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
o tratamento dos meus datos persoais coa finalidade de búsqueda de emprego.
CAPTCHA
Esta pregunta serve para evitar envíos automáticos de spam.

O CIFP Politécnico de Santiago acolle ao redor de mil cincocentos alumnos e alumnas en oito familias profesionais, convertíndose nun punto de encontro entre a formación profesional e o mundo laboral.

Redes sociais