Ir o contido principal

Pregámoslle que cubra os seguintes datos, tendo en conta a información mostrada sobre o uso que se lle vai dar aos seus datos persoais:

Introduza o día ou días da semana do 8 ao 12 de abril na que preferiría realizar a visita (a data e quenda poderían variar en función da dispoñibilidade)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamentoConsellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Secretaría Xeral Técnica.
Finalidades do tratamentoRecoller información para tramitar as solicitudes de visita ao noso centro.
Lexitimación para o tratamentoConsentimento da persoa interesada.
Destinatarios dos datosNon se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei.
Exercicio de dereitosAs persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicionalhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
o tratamento dos datos consignados coa finalidade de solicitar unha visita didáctica ao CIFP Politécnico de Santiago.
CAPTCHA
Esta pregunta serve para evitar envíos automáticos de spam.

O CIFP Politécnico de Santiago acolle ao redor de mil cincocentos alumnos e alumnas en oito familias profesionais, convertíndose nun punto de encontro entre a formación profesional e o mundo laboral.

Redes sociais