Documentación Secretaría

Documentación que se debe presentar na Secretaría (co seu correspondente rexistro de entrada):
Autorización para a publicación de imaxes nas distintas canles ou medios de difusión da actividade do centro: