Documentación Secretaría

Documentación que se debe presentar na Secretaría (co seu correspondente rexistro de entrada):
  • Modelo xenérico de reclamación
  • Modelo de reclamación contra as cualificacións finais (.odt e .pdf)
  • Exención do módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) pola correspondencia coa práctica laboral (.pdf)
  • Solicitude de validación de módulos profesionais (.pdf)
Autorización para a publicación de imaxes nas distintas canles ou medios de difusión da actividade do centro: