Curso 2015 / 2016

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

CódigoCiclo FormativoRéxime

CBELE01

CF FP Básica Electricidade e Electrónica

Réxime Ordinario

CMELE01

CM Instalacións eléctricas e automáticas

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde

ZMELE01

Réxime Ordinario de Adultos a Distancia

CMELE02

CM Instalacións de telecomunicacións

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde

CSELE01

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

Réxime Ordinario de Mañá

CSELE02

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Réxime Ordinario de Mañá

ZSELE02

Réxime Ordinario de Adultos a Distancia

CSELE03

CS Automatización e robótica industrial

Réxime Ordinario de Tarde

CSELE04

CS Mantemento electrónico

Réxime Ordinario de Mañá

FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA

CódigoCiclo FormativoRéxime

CMFME02

CM Soldadura e caldeiraría

Réxime Ordinario de Mañá

ZMFME02

Réxime Ordinario de Adultos Presencial

CSFME02

CS Construcións metálicas

Réxime Ordinario de Mañá

FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA

CódigoCiclo FormativoRéxime

CMMAM01

CM Carpintaría e moble

Réxime Ordinario de Mañá

CMMAM02

CM Instalación e amoblamento

Réxime Ordinario de Tarde

ZSMAM01

CS Deseño e amoblamento

Réxime Adultos a Distancia

FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA

CódigoCiclo FormativoRéxime

CMQUI02

CM Operacións de Laboratorio

Réxime Ordinario de Mañá

CS18002

CS Química ambiental

Réxime Ordinario de Mañá

CSQUI01

CS Laboratorio de análise e de control de calidade

Réxime Ordinario de Mañá

ZSQUI01

Réxime Ordinario de Adultos Presencial

FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

CódigoCiclo FormativoRéxime

CMTMV01

CM Carrozaría

Réxime Ordinario de Mañá

CMTMV02

CM Electromecánica de vehículos automóbiles

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde

ZMTMV02

Réxime Ordinario de Adultos Presencial

CSTMV01

CS Automoción

Réxime Ordinario de Mañá

ZSTMV01

Réxime Ordinario de Adultos Presencial

Ademais, continúa os seus estudios por réxime dual o alumnado matriculado nos seguintes ciclos: CM Electromecánica de Vehículos Automóbiles, CS Sistemas de Telecomunicación e Informáticos e CS Mercatrónica Industrial.