Curso 2018 / 2019

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CBELE01 CF FP Básica Electricidade e Electrónica Réxime Ordinario
CMELE01 CM Instalacións eléctricas e automáticas Réxime Ordinario de Mañá
ZMELE01 Réxime de Adultos a Distancia
CMELE02 CM Instalacións de telecomunicacións Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde
CSELE01 CS Sistemas electrotécnicos e automatizados Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Anos 2016, 2017 e 2018)
CSELE02 CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos Réxime Ordinario de Mañá
ZSELE02 Réxime de Adultos a Distancia
CSELE03 CS Automatización e robótica industrial Réxime Ordinario de Tarde
CSELE04 CS Mantemento electrónico Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Ano 2018)
FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO
Código Ciclo Formativo Réxime
MENA01 CM Redes e Estacións de Tratamento de Augas  (Familia Enerxía e Auga) Réxime Dual (Ano 2017)
SIMA03 CS Mecatrónica Industrial Réxime Dual (Ano 2017)
FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMFME02 CM Soldadura e caldeiraría Réxime Ordinario de Mañá
ZMFME02 Réxime de Adultos Presencial
CSFME02 CS Construcións metálicas Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Ano 2018)
FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMMAM01 CM Carpintaría e moble Réxime Dual (Ano2018)
CMMAM02 CM Instalación e amoblamento Réxime Ordinario de Tarde
CSMAM01 CS Deseño e amoblamento Réxime Ordinario de Mañá
ZSMAM01 Réxime de Adultos a Distancia
FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMQUI02 CM Operacións de Laboratorio Réxime Ordinario de Mañá
CS18002 CS Química ambiental Réxime Ordinario de Tarde
CSQUI01 CS Laboratorio de análise e de control de calidade Réxime Ordinario de Mañá
ZSQUI01 Réxime de Adultos Presencial e Dual (Ano 2016)
FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
Código Ciclo Formativo Réxime
CMTMV01 CM Carrozaría Réxime Ordinario de Mañá
CMTMV02 CM Electromecánica de vehículos automóbiles Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde
CSTMV01 CS Automoción Réxime Ordinario de Mañá
ZSTMV01 Réxime de Adultos Presencial e Dual (Ano 2018)