Datos da Empresa Solicitante

Sistema de recollida das necesidades formativas das empresas da comarca que teñen unha relación directa cos estudios impartidos no noso centro. Pregámoslle que cobra o seguinte formulario (*campo obrigatorio):

Describa aquí brevemente a súa necesidade de Formación
AUTORIZACIÓN DE INCLUSIÓN DOS DATOS PERSOAIS:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
 Responsable do tratamento Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Secretaría Xeral Técnica.
 Finalidades do tratamento Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servizos prestados.
 Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.
 Destinatarios dos datosNon se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei.
Exercicio de dereitosAs persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicionalhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais